Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.BARBERSERVIS.CZ

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.barberservis.cz, provozovaném subjektem Zuzana Majeríková, se sídlem Dubková 69, 02055 Lazy pod Makytou, IČO: 43015999, DIČ: 1075650653, IČ DPH: SK1075650653 , subjekt zapísaný u Okresného úradu Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-13803, email: info@barberservis.cz, telefón: +420 2 455 011 96 (dále jen jako „prodávající“).

Prodávající je plátcem DPH.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Smluvní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou kupující - spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi (§ 2079 a násl. občanského zákoníku) také ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810- § 1867 občanského zákoníku), zvláštními ustanoveními o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 - § 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně zhotovitel.

Prodávající je podnikatelem. Podnikatel je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo jinou obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující – spotřebitel je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“.

Kupující – podnikatel je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. V případě, že kupující vyplní v objednávce identifikační číslo či jiný údaj o jeho podnikatelské činnosti, bude považován za kupujícího - podnikatele.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží či služeb v internetovém obchodě prodávajícího se považuje za výzvu k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající je povinen bezodkladně potvrdit přijetí objednávky na email kupujícího, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Kupující si v rámci nabídky zboží na webových stránkách www.barberservis.cz, tedy v internetovém obchodě prodávajícího vybere požadované položky zboží a jejich množství a klikne na tlačítko „Koupit“. Po dokončení výběru zboží kupující v pravé horní části webových stránek klikne na tlačítko „Váš nákup“ a následně má možnost odstranit některé či všechny položky z košíku a upravit množství zboží. Po kontrole obsahu košíku přejde kupující do „Pokladny“, kde vyplní údaje potřebné pro úspěšné splnění objednávky a zvolí si způsob platby, odklikne souhlas s obchodními podmínkami a objednávku závazně odešle kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek a kupující má vždy možnost, před odesláním objednávky, tuto zkontrolovat, případně ji opravit.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech (např. smlouva o dodání zboží, které bude vyrobeno na zakázku; nežádoucí zkušenost se zákazníkem, který si předchozí objednávku bezdůvodně nevyzvedl nebo nezaplatil) telefonickou autorizaci objednávky a právo požadovat zaplacení kupní ceny nebo její části před samotnou expedicí tovaru.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyku, v případě, že tomu nebrání okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, je možné uzavřít smlouvu i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyku.

Všechny objednávky prověřujeme telefonicky, pokud se nám nepodaří se zákazníkem zkontaktovat na 3 pokusy, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit.

4. Ceny

Ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní. Kupující spotřebitel má možnost seznámit se s lhůtou, v průběhu které je prodávající vázán svou nabídkou včetně ceny.

Veškeré akciové ceny jsou platné do vyprodání zásob, pokud není při konkrétním zboží uvedeno jinak.

Konečná cena je uvedena v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky, je uvedená včetně DPH, popřípadě všech ostatních daní a poplatků (balné, poštovné...), které musí spotřebitel pro získání tovaru nebo služby zaplatit. Tuto cenu není možné prodávajícím jednostranně měnit.

5. Platební podmínky

Kupující má možnost volby mezi následujícími způsoby platby za zboží či služby:

  • bezhotovostním převodem – platba předem; náklady za tento způsob platby hradí kupující dle podmínek smluvního vztahu mezi kupujícím a poskytovatelem platební služby,
  • v hotovosti při osobním odběru,

Bankovní spojení:

FIO BANKA, a.s. číslo účtu: 2500783266/2010

IBAN:SK7183300000002500783266  SWIFT/BIC:FIOZSKBAXXX

6. Dodací podmínky

Zboží je doručováno prostřednictvím kurýrní společností Intime, a zpravidla doručeno do 1 - 2 dnů, ode dne přijetí objednávky prodávajícím, pokud není u jednotlivých produktů uvedeno jinak. V případě, že si kupující zvolí jako způsob platby bezhotovostní převod, lhůta na doručení zboží začíná běžet ode dne připsání celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

V případě, že je u jednotlivých produktů uvedeno „Není skladem“, nelze tento produkt objednat, na jeho případnou dostupnost je možné se informovat u prodávajícího emailem nebo telefonicky.

Cena za poštovné a balné je 165,- Kč vč. DPH.

Za správnost adresy pro dodání zboží odpovídá kupující. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží, aniž by uplatnil své zákonné právo na odstoupení od smlouvy anebo aniž by uplatnil své právo nepřevzít poškozený tovar z důvodu zjevného poškození přepravního obalu, je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s vybavením objednávky ve výši 200,- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody ze strany prodávajícího.

7. Převzetí zboží od přepravní společnosti

Kupující žádáme, aby při přebírání zboží doručené poštou, či jinou přepravní společností, zboží ihned na místě zkontrolovali. Pokud zjistíte poškození zboží způsobené přepravou, doporučujeme ihned na místě požádat o sepsání reklamačního protokolu a v žádném případě nepodepisovat přepravci, že je zboží doručeno v pořádku. Poté nás neprodleně kontaktujte a oznamte nám všechny rozhodné skutečnosti týkající se poškození zboží. Další postup při uplatnění práv z vady zboží již zajistí prodávající.

Upozorňujeme, že výše uvedená doporučení se týkají pouze reklamací vad zboží způsobených přepravou. V případě reklamací jiných vad se použije postup upravený reklamačním řádem.

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Pokud prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách prodávajícího, je prodávající povinen potvrdit spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající je oprávněn vrátit spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Adresa pro odstoupení je:

Majeríková Zuzana

BarberServis

Dubková 69

02055 Lazy pod Makytou, SK

email: info@barberservis.cz

tel. č.: +420 2 455 011 96

9. Nároky z vadného plnění a záruka za jakost

Věc je vadná, pokud není odevzdána kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Za vadu nelze považovat mechanické poškození zboží, přirozenou změnu materiálu zboží úměrnou délce užívání, ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že v době, kdy kupující- spotřebiteli věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující - nepodnikatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího-nepodnikatele upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

Kupující-spotřebitel není oprávněn uplatnit právo z vady zboží:

a) u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím-nepodnikatelem, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Záruční doba je obecně stanovena na 24 měsíců, u použitého zboží je zkrácena na délku 12 měsíců a začíná běžet ode dne doručení zboží kupujícímu.

V případě, že je zboží vadné, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující- spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující - nepodnikatel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující - spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující- spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu - spotřebitel nenáleží, pokud kupující - spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující - spotřebitel vadu sám způsobil.

Pokud má věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a pokud se jedná o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující- spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu-spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, tedy záruka za jakost, prodávající v něm určí podmínky a rozsah záruky za jakost.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Záruka se nevztahuje: na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například vnější poškození, nesprávná manipulace, nepřiměřené násilí a nesprávné použití, mechanické poškození, na závady způsobené poruchami v elektrické síti, nevhodnými provozními podmínkami, na poškození způsobené nesprávnou instalací, nebo byl převeden zásah do výrobku majitelem, nebo jinou osobou, na závady, které vznikly tak, že výrobek nebyl použit k účelu ke kterému byl vyroben a pokud nebyl ošetřován podle návodu k obsluze, na běžné opotřebení, kterému jsou výrobky a součástky vystavené (otupení stříhacích nástrojů, úbytek uhlíků motorků, zlomený přívodní kabel, poškozená stříhací hlava, ...), pokud byly strojek, fén, kulma na vlasy, žehlička na vlasy, rozebírány jinou osobou, nebo porušena plomba. Jednotlivé záruky: Firma Moser, Wahl, ERMI 24 - 60 měsíců. Jednotlivé záruky jsou uvedeny konkrétní iu výrobků a zboží. Záruka na baterie-akumulátory je stanovena cykly nabití a vybití t.j. cca 300-600 cyklů.

Záruční list

Požádá-li o to kupující-spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti a způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího - spotřebitele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

Adresa pro uplatnění reklamace:

Majeríková Zuzana

BarberServis

Dubková 69

02055 Lazy pod Makytou, SK

email: info@barberservis.cz

tel. č.: +420 2 455 011 96

10. Ochrana osobních údajů

Dozorovým orgánem nad jednáním prodávajícího souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.uoou.sk), jelikož místem zpracování osobních údajů je Slovenská republika, konkrétně sídlo prodávajícího Dubková 69, 02055 Lazy pod Makytou, SR. Prodávající si splnil informační povinnost vůči tomuto příslušnému úřadu, na základě čeho mu bylo mu přiděleno identifikační číslo: 201405818 a mailing list: 201405819.

11. Služby spojené s vytvořením uživatelského účtu - s registrací

Služby spojené s vytvořením uživatelského účtu spočívají v bezplatné registraci návštěvníka webových stránek, která mu umožní provádět budoucí nákupy či poptávky bez nutnosti opakovaného zadávání kontaktních údajů, a která zahrnuje informování návštěvníka o produktech a službách provozovatele webových stránek (newsletter). Návštěvník webových stránek má tedy možnost zvolit si jejich používání a odesílání objednávek či poptávek bez registrace, při čemž může a nemusí souhlasit s odběrem newsletteru, nebo s využitím služeb uživatelského účtu, jejichž součástí je také odběr newsletteru.

Při využití služeb spojených s vytvořením uživatelského účtu bude návštěvníkovi webových stránek zřízen uživatelský účet chráněný přihlašovacím jménem (nebo emailovou adresou) a heslem. Za zajištění přihlašovacího jména a hesla před ztrátou a zneužitím odpovídá uživatel.

Provozovatel webových stránek může uživatelský účet zrušit, pokud uživatel tento účet déle než 1 rok nevyužívá nebo pokud uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

Uživatel svou registrací bere na vědomí, že při vytvoření uživatelského účtudochádza ke zpracovávání jeho osobních údajů ve smyslu podmínek ochrany osobních údajů, a že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména z důvodu potřebné údržby softwarového a hardwarového vybavení třetích osob.

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky a s ohledem na místo zpracování osobních údajů, v souladu se zákonem č. 122/2013 Z z. SR, o ochrane osobných údajov, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tento nesouhlas lze projevit písemně zasláním žádosti na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu BarberServis.cz, Horní Lideč 104, 75612 Horní Lideč, ČR nebo emailem na info@barberservis.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě listinné i elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

Od kupujícího spotřebitele - fyzické osoby při nákupu požadujeme následující osobní údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží.

12. Orgán dozoru

Dozor nad dodržováním povinností prodávajícího vykonává Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Třída kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno, telefon: +420 545 125 911, Fax: +420 296 366 236, IS DS: duydzx4.

13. Závěrečná ustanovení

Kupující podáním objednávky výslovně prohlašuje, že se seznámil s obsahem objednávky a obsahem těchto obchodních podmínek, a že s nimi souhlasí. Kupující vyslovuje souhlas s obchodními podmínkami ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek účinnou v době uzavření kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky a reklamační řád bez předchozího upozornění. Na již uzavřené smlouvy však taková změna obchodních podmínek nemá vliv.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost od 01. 05. 2015